Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) – Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες (ΕΠΜ)
Περιγραφή

Οι Μηχανολόγοι, Περιβαλλοντολόγοι και Χημικοί Μηχανικοί – Συνεργάτες Μελετητές της εταιρείας AΡΒΙΣ εγγυώνται με την εμπειρία τους για την άρτια εκτέλεση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Αποκατάστασης.

Υπάρχει διαθέσιμη σημαντική και τεκμηριωμένη εμπειρία στην εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που αφορούν οδικά, υδραυλικά, λιμενικά και αντιπλημμυρικά έργα, θέματα διαχείρισης στερεών υγρών και αερίων αποβλήτων, χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και έργα προστασίας αρχαιολογικών χώρων.Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται σε θέματα χωροταξικού σχεδιασμού, προστασίας φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, αντιμετώπισης της ρύπανσης από στερεά, υγρά και αέρια απόβλητα και ομαλής ένταξης των συγκεκριμένων έργων στο ευρύτερο περιβάλλον των περιοχών που πρόκειται εκτελεστούν.