ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος ΑΕ

Προφίλ Εταιρείας

Η ΑΡΒΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ είναι μια δυναμική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον ευαίσθητο χώρο του περιβάλλοντος με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων.

Η εταιρεία προμηθεύει τεχνικό εξοπλισμό σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.

Παράλληλα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και εκπονεί μελέτες στο χώρο της προστασίας του περιβάλλοντος και της επιχειρησιακής έρευνας.

Οι δραστηριότητες αυτές συμπληρώνουν η μια την άλλη αφού η τεχνική υποστήριξη στα πλαίσια των τεχνικών μελετών υποβοηθά τον σωστό σχεδιασμό εγκαταστάσεων και μηχανημάτων.