Ενδεικτικές Υπηρεσίες 

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΑΕ πέρα από την προμήθεια εξοπλισμού, καλύπτει και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών που αφορούν το περιβάλλον και την προστασία του είτε μέσω της συμμετοχής σε Διεθνή και Ελληνικά Ερευνητικά Προγράμματα, είτε μέσω Εξειδικευμένων Μελετών και Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων