Εκπαίδευση
Περιγραφή

Η εταιρεία μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στην διοργάνωση σεμιναρίων σχετικών με την εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού, κ.λ.π., αναλαμβάνοντας την διαμόρφωση του προγράμματος, την επιλογή των εκπαιδευτών και την υλοποίηση του, σε συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς. Με τον τρόπο αυτόν, υποβοηθά την εφαρμογή και των άλλων τομέων δραστηριοποίησης της (μελέτες, προμήθεια εξοπλισμού).

Η εταιρεία AΡΒΙΣ έχει αναπτύξει παραγωγικές σχέσεις συνεργασίας και εκπαίδευσης με πανεπιστημιακά και άλλα ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με Ευρωπαϊκά κέντρα πληροφόρησης, με αρχές τοπικής διοίκησης (περιφέρειες, νομαρχίες, δήμοι, κοινότητες) και με κλαδικούς φορείς εκπροσώπησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων (π.χ. ΕΒΕΑ) σε επίπεδο διεθνές, εθνικό και τοπικό.