Μελέτες Ανακύκλωσης και Διαχείρισης Απορριμμάτων
Περιγραφή

Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ έχει την δυνατότητα εκπόνησης μελετών Διαχείρισης Απορριμμάτων και εφαρμογής αντιστοίχων προγραμμάτων, σε όλο το φάσμα ενός Συστήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων (Σ.Δ.Α.):
  • Συλλογή - Αποκομιδή
  • Μεταφορά, Διάθεση
  • Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ)
  • Σταθμοί Μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)
  • Ανακύκλωση και Ανάκτηση υλικών (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο κ.ο.κ.).

Οι παραπάνω μελέτες και προγράμματα εκπονούνται αυτοδύναμα ή σε συνεργασία με το Ε.Μ.Π. και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Οι επιστημονικοί συνεργάτες - μελετητές έχουν πλούσια ερευνητική και μελετητική εμπειρία και μεγάλη εξειδίκευση σε όλο το φάσμα της διαχείρισης απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και αλγόριθμοι βελτιστοποίησης, σε συνδυασμό με τον διαθέσιμο εξοπλισμό γραφείου, υποβοηθούν την διαδικασία εκπόνησης των μελετών.

Επίσης η πλήρης γνώση της ελληνικής και διεθνούς αγοράς μηχανημάτων και εξοπλισμού διευκολύνει επιπλέον την επιτυχή και πρακτική εφαρμογή των μελετών, έτσι ώστε αυτές να δίνουν εφαρμόσιμες λύσεις